Lieko Shiga

  • Lieko Shiga Seventeen Pulses, from the series “Canary”, 2007

  • Lieko Shiga Seventeen Pulses, from the series “Canary”, 12-2010