ANBI

Organisatie

Voor de samenstelling van bestuur en personeel zie ‘over het museum‘.

Doelstelling en financieel beleid

De stichting richt zich op het aankopen en exposeren van eigentijdse fotografie uit binnen- en buitenland, het organiseren van tijdelijke tentoonstellingen en andere activiteiten in een eigen museumgebouw in Amsterdam. De presentaties en activiteiten worden ondersteund met een educatief programma voor zowel het onderwijs als individuele bezoekers. Het financieel beleid is erop gericht de exploitatie van het museum voor langere tijd te waarborgen en aankopen te kunnen verrichten zonder een beroep te hoeven doen op externe fondsen of subsidies. De jaarrekening wordt intern opgesteld, gecontroleerd door een externe accountant en voorzien van een goedkeurende verklaring. Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Oprichting

Op initiatief van Jos de Pont werd Huis Marseille Museum voor Fotografie in september 1999 geopend in het voormalig advocatenkantoor van zijn vader, Mr. J.H. de Pont. Het initiatief voor het museum kon genomen worden dankzij een schenking van de familie de Pont. De stichting draagt de naam Huis Marseille, de naam die op de gevel staat van het grachtenpand dat Isaac Fouquier in 1665 heeft laten bouwen.

Activiteiten

Huis Marseille Museum voor Fotografie wisselt vier keer per jaar van tentoonstelling in de meer dan dertien tentoonstellingsruimten in twee grachtenpanden. Het tentoonstellingsprogramma is gericht op eigentijdse fotografie en de samenwerking met levende fotografen, met wie gebouwd kan worden aan een oeuvre en (vaak) een bijzondere band met het museum en de collectie. Sinds 2013 is het museum verdubbeld, zodat er naast monografische tentoonstellingen ook ruimte is gekomen voor een breed en kwalitatief programma met tentoonstellingen over de (geschiedenis van de) fotografie in de ruimste zin van het woord. In de afgelopen jaren toonden we onder meer negentiende-eeuwse fotografie over de ontdekking van Egypte, een overzichtstentoonstelling van een internationaal jong talent in de modefotografie, Jamie Hawkesworth, een tentoonstelling van het avant-gardistische werk van een Ceylonees fotograaf uit de jaren dertig van de twintigste eeuw en een tentoonstelling van recent werk gemaakt in het gesloten Noord-Korea. Daarnaast organiseert het museum meerdere tentoonstellingen rond de toonaangevende eigen collectie hedendaagse fotografie, waarbij de collectiestukken in de context van de hedendaagse kunst- en fotografiegeschiedenis worden geplaatst. Dit was o.a. het geval met de tentoonstellingen Bernd, Hilla en de anderen. Fotografie uit Düsseldorf en de tentoonstelling Een prachtig moment over de Japanse fotografie uit de collectie van Huis Marseille. De eigen collectie wordt steeds uitgebreid met aandacht voor belangwekkende hedendaagse ontwikkelingen in de (inter-)nationale kunstwereld. Huis Marseille ontvangt zowel nationaal als internationaal grote waardering van een gevarieerd publiek voor bovengenoemde activiteiten.

Publicatieplicht

Het ingevulde formulier ‘publicatieplicht ANBI vermogensfondsen’ vindt u hier.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de stichting is gebaseerd op een interne salarisregeling die in lijn ligt met die van de Museumvereniging. Het salaris van de directeur blijft onder de norm van de Normering Topinkomen.

Over de governance van Stichting Huis Marseille, Museum voor Fotografie

Huis Marseille, Museum voor Fotografie, dat in 1999 in Amsterdam zijn deuren opende op initiatief van Jos de Pont, kon worden opgericht dankzij een schenking van de familie De Pont. Net als het De Pont museum in Tilburg, dat zeven jaar eerder van start ging, is Huis Marseille in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een museale instelling met een internationale reputatie. Het museum kan functioneren zonder gebruik te hoeven maken van subsidies of andere externe ondersteuning. Het voldoet niettemin aan de inhoudelijke en bestuurlijke eisen waar ook gesubsidieerde musea in Nederland aan dienen te voldoen.

Met het oog op de privaat gefinancierde constructie die de exploitatie mogelijk maakt, zijn er wel afwijkende afspraken gemaakt voor de governance van Huis Marseille. De familie De Pont heeft het recht om twee van de vijf bestuursleden voor te dragen. Dat kunnen leden van de familie zijn, maar dat hoeft niet. De benoemingstermijn van alle bestuursleden is op vijf jaar gesteld en de leden zijn herbenoembaar voor zo’n zelfde termijn. Het lidmaatschap eindigt uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar waarin men 75 jaar wordt.

Bestuur

Hendrik Driessen, voorzitter
Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Frans Hals Museum, bestuurslid Vereniging Rembrandt, bestuurslid Stichting Dommering Fonds, lid College van Kapittel Grote Kerk Breda.
Benoemd tot december 2027

Steven Vis, penningmeester
Nevenfuncties: penningmeester Mr J.H.de Pont Stichting, directeur Kooltjes Berg Investments B.V., manager Japan Asia Venture Fund, secretaris Vereniging Les Copains du Vin.
Benoemd tot december 2025

Sacha de Boer, lid
Nevenfuncties: algemeen bestuurslid Stichting World Portraits, beschermvrouwe Nature for Health, lid van het Comité van Aanbeveling Rainbowhomes, lid van het Comité van Aanbeveling Justin Time 4 Heroes.
Benoemd tot mei 2025

Arnoud Odding, lid
Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Stichting nai010 uitgevers, lid Raad van Toezicht Stichting Museum Rotterdam, lid Verenigingsraad Vereniging Hendrick de Keyser Monumenten.
Benoemd tot mei 2025

Floor van Hasselt-de Pont, lid
Nevenfuncties: Voorzitter bestuur Janivo Stichting, voorzitter bestuur Stichting Janivo Beheer.
Benoemd tot maart 2029

Gegevens

Huis Marseille Museum voor Fotografie / RSIN 808066857
Keizersgracht 401
1016 EK Amsterdam
Email: info@huismarseille.nl
Telefoon: 020-531 89 80 / kvk-nummer 34107067 / NL76ABNA0530160064

De stichting is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is aangesloten bij de Museumvereniging en ICOM.

Huis Marseille, Museum voor Fotografie onderschrijft de Ethische Code voor Musea.