Olga Chernysheva, On duty, 2007, courtesy of DIEHL Berlin