Mitsukoshi/ Tokyo

Mitsukoshi/ Tokyo, Daan van Golden, 2012, 27, 27, 1/10, giclée-print, HMA-2013-07