Demiurgic code no. 3

Demiurgic code no. 3, Zheng Duanxiang, 2009, 110, 150, 1/6, C-print, HMA-2010-23