© Eddo Hartmann. Rising Mushrooms, Kyzyemshek, Kazakhstan, 2019