Pflaumenbaum, Thiénans, Haute-Saône

Pflaumenbaum, Thiénans, Haute-Saône, Simone Nieweg, 2006, 185, 146, artist proof, C-print, HMA-2010-36