Japan

Japan

Japan, 2005, © Balthasar Burkhard

Japan, Balthasar Burkhard, 2005, 301, 141, 1/7, barietdruk, HMA-2009-01