Iceberg # 22, Disko Bay, Greenland

Iceberg # 22, Disko Bay, Greenland

Lynn Davis "Iceberg #22, Disko Bay, Greenland," 1988 Gelatin silver print 28 x 28 inches © Lynn Davis / Courtesy Edwynn Houk Gallery, New York

Iceberg # 22, Disko Bay, Greenland, Lynn Davis, 1988, 107, 105, 1/10, barietdruk, HMA-1997-34