Fan Bingbing for Vogue China

Fan Bingbing for Vogue China, David Slijper, 2012, 60, 40, C-print, HMA-2012-24