© Xiaopeng Yuan
‘Screengrab’ series for Tank Magazine, 2024